สมัครสอบ

1
คำชี้แจง
2
เงื่อนไข
3
เลือกประเภท
4
กรอกข้อมูล
5
ยืนยัน
6
เอกสาร
เงื่อนไขและข้อตกลงการสมัคร ผู้สมัครจะต้องอ่านข้อมูลเหล่านี้ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร

หลักฐานที่ผู้เข้าสอบต้องนำมาแสดงกับกรรมการกำกับห้องสอบ ประกอบด้วย

1.  บัตรประจำตัวผู้เข้าทดสอบ ซึ่งผู้สมัครต้องพิมพ์ลงในกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด 3´4 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ถ่ายรูปไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป ในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
2.  บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย

แนวปฏิบัติในการสอบ

1.  ตรวจสอบรายชื่อ เลขประจำตัวผู้ทดสอบที่นั่งสอบ และห้องทดสอบให้ถูกต้อง
2.  ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนในการเข้าทดสอบ
3.  หลักฐานที่ผู้เข้าทดสอบต้องนำมาแสดงกับกรรมการกำกับห้องสอบ ประกอบด้วย
     3.1  บัตรประจำตัวผู้เข้าทดสอบ ซึ่งผู้สมัครต้องพิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4 พร้อมติดรูปถ่ายผู้สมัคร  ขนาด 3´4 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ถ่ายรูปไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูปในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
     3.2  บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย
4.  ห้ามนำเครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาดิจิตอลที่มีระบบเครื่องคิดเลข เข้าห้องสอบ
5.  เตรียมดินสอดำเบอร์ 2B ยางลบดินสอ และปากกา สำหรับการสอบ
6.  ให้นักเรียนเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที ในวิชาแรก