สมัครสอบ

1
คำชี้แจง
2
เงื่อนไข
3
เลือกประเภท
4
กรอกข้อมูล
5
ยืนยัน
6
เอกสาร
คำชี้แจง ผู้สมัครจะต้องอ่านข้อมูลเหล่านี้ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร

1. นักเรียนศึกษาข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครให้ชัดเจนก่อนกรอกข้อมูล
          1.1 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
          1.2 ประเภทแผนการเรียน (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนได้ภายหลัง)
          1.3 ขั้นตอนและเงื่อนไขการรับสมัคร
          - กรอกข้อมูลการสมัครในระบบออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563
          - การกรอกข้อมูลนักเรียนต้องเตรียมไฟล์ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครให้เรียนร้อย ดังตัวอย่าง

2. นำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระเงินผ่าน netbank หรือช่องทางใดก็ได้ สามารถชำระเงินได้ทุกธนาคาร (ภายในวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 )
3.
นักเรียนกรอกหรัสบัตรประชาชนหน้าเว็ปรับสมัคร เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป