สมัครสอบ

1
คำชี้แจง
2
เงื่อนไข
3
เลือกประเภท
4
กรอกข้อมูล
5
ยืนยัน
6
เอกสาร
เงื่อนไขและข้อตกลงการสมัคร ผู้สมัครจะต้องอ่านข้อมูลเหล่านี้ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

     1. คุณสมบัติทั่วไป    
          1.1  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า
          1.2  ไม่จำกัดอายุ และเพศ
          1.3  เป็นโสด

          1.นักเรียนห้องเรียนพิเศษทุกประเภทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน หรือย้ายห้องเป็นห้องเรียนทั่วไปได้จนกว่าจบหลักสูตร   

          1.5 นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ทุกคนต้องแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ที่กำหนดขึ้นเท่านั้น  ตั้งแต่วันที่เข้ารับการปฐมนิเทศ     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

     1. คุณสมบัติทั่วไป

         1.1  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า

         1.ไม่จำกัด อายุ และเพศ

         1.3  เป็นโสด
         1.4  
นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ทุกคนจะต้องแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา กำหนดขึ้นเท่านั้น  ตั้งแต่วันที่เข้ารับการปฐมนิเทศ
         1.5  นักเรียนห้องเรียนพิเศษทุกประเภทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน หรือย้ายห้องเป็นห้องเรียนทั่วไปได้จนกว่าจบหลักสูตร