สมัครสอบ

1
คำชี้แจง
2
เงื่อนไข
3
เลือกประเภท
4
กรอกข้อมูล
5
ยืนยัน
6
เอกสาร
คำชี้แจงการเลือกชั้นและประเภท ผู้สมัครจะต้องอ่านข้อมูลเหล่านี้ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร

ประเภทและจำนวนการรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับจากการสอบคัดเลือก 297 คน  โดยต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงหลักฐานการเข้าอยู่ในเขตพื้นที่บริการ  ( มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดสงขลา ) โดยอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ปู่ย่า  ตายาย  ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน  หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน โดยกำหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 70 (2) คะแนน O-NET ร้อยละ 30 โดยคำนวณคะแนนรวมจาก (1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน  5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70  (2) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30 

  2. นักเรียนทั่วไป จากการสอบคัดเลือก จำนวน 99 คน โดยกำหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 70 (2) คะแนน O-NET ร้อยละ 30โดยคำนวณคะแนนรวมจาก (1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน  5 วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70  (2) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30
  3. 
นักเรียนความสามารถพิเศษ  ด้าน ดนตรีไทย วงโยธวาทิต  ศิลปะ ทัศนศิลป์ (วาดภาพ) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  กีฬา การอ่านทำนองเสนาะ จำนวน 74 คน ดังนี้

      - ด้านดนตรี

            ดนตรีไทย (ทุกประเภท)                        จำนวน    10  คน

            วงโยธวาทิต                                   จำนวน    21  คน
      - ด้านขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง                        จำนวน    4  คน
      - ด้านขับร้องเพลงสากล                            จำนวน    4  คน     
      -
 ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ (วาดภาพ)                   จำนวน    6  คน

      - ด้านนาฏศิลป์                                      จำนวน    6  คน
      - ด้านกีฬา

            ด้านกรีฑา                                     จำนวน    15  คน

            ด้านกีฬาว่ายน้ำ                               จำนวน    5   คน

      - การอ่านทำนองเสนาะ                             จำนวน    3   คน
ความสามรถพิเศษทุกเงื่อนไข 
ต้องมาสอบวัดความรู้  ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  ในปีการศึกษา 2563

ประเภทและจำนวนการรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา  จำนวน 432 คน  ที่ขอโควตาเข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการและมีเกรดเฉลี่ย ตามกลุ่มวิชาเพิ่มเติม  5 ภาคเรียน  โดยรับรองจากงานทะเบียนวัดผล 
2. นักเรียนห้องเรียนทั่วไป  จากการสอบคัดเลือก  จำนวน 87 คน  โดยกำหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 70 (2) คะแนน O-NET ร้อยละ 30โดยคำนวณคะแนนรวมจาก (1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน   คิดคะแนนเป็นร้อยละ 70  (2) คะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30 โดยรับจำนวนตามแผนการเรียน ดังนี้

                              วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์                           จำนวน    30  คน

                              คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ                          จำนวน    15  คน

                              ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English)           จำนวน     7  คน

                              ภาษาอังกฤษ  - ภาษาฝรั่งเศส- มลายู-เยอรมัน      จำนวน     7  คน

                              ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย - สังคม                    จำนวน     7  คน

                              ภาษาไทย - สังคม – กีฬา                            จำนวน    7  คน

                              ภาษาอังกฤษ - จีน – ญี่ปุ่น – เกาหลี                จำนวน     7  คน

                              ธุรกิจ                                                  จำนวน    7  คน

3. นักเรียนความสามารถพิเศษ จำนวน 16 คน ด้านทักษะวิชาการ  ดนตรี  ศิลปะ  กีฬา  อ่านทำนองเสนาะ  ดังนี้

- ด้านดนตรี

    ดนตรีไทย (ทุกประเภท)                           จำนวน     2  คน

    - วงโยธวาทิต (ทุกประเภท)                         จำนวน     2  คน

    - ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง                            จำนวน     1  คน

    - ขับร้องเพลงสตริง                                จำนวน     1  คน

- ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ (วาดภาพ)                       จำนวน     1  คน

- ด้านนาฏศิลป์                                          จำนวน     คน

- ด้านกีฬา

    - กรีฑา                                             จำนวน     4   คน

    - ว่ายน้ำ                                            จำนวน     1   คน
    - บาสเกตบอล                                      จำนวน     1   คน
- การอ่านทำนองเสนาะ                                  จำนวน     1   คน

ความสามรถพิเศษทุกเงื่อนไข ต้องมาสอบวัดความรู้  ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  ในปีการศึกษา 2563 

เลือกชั้นและประเภท

ย้อนกลับ